Click here for Myspace Layouts
MEHANIČKE OSCILACIJE - ** FIZIKA **

** FIZIKA **

Dobrodošli na moj blog

29.11.2009.

MEHANIČKE OSCILACIJE

-spadaju u grupu opštih periodičnih kretanja, koja se odvijaju u ograničenom dijelu prostora po trajektoriji koja se ponavlja nakon određenog vremena-perioda kretanja. Trajektorija leži u jednoj ravni i na njoj mora postojati tačka simetrije

Periodično kretanje je kretanje koje se poslije izvjesnog vremena ponavlja na isti način.Oscilatorno kretanje je periodično kretanje kod koga je amplituda male dužine u odnosu na dimenzije sistema. Veličine periodičnog kretanja su:

-elongacija;

-amplituda;

-period oscilovanja;

-frekvencija.

Elongacija je rastojanje oscilujućeg tijela od ravnotežnog položaja. Najveća elongacija ili najveće rastojanje oscilujućeg tijela od ravnotežnog položaja naziva se amplituda.

Najmanji interval vremena za koji tijelo izvrši jednu oscilaciju naziva se period oscilovanja.Obilježava se sa T.Jedinica je sekunda.

Frekvencija je broj oscilovanja u jedinici vremena. Obilježava se sa ν. Jedinica je Hz (herc).

ν = 1 / T
           Oscilatorno kretanje
             http://www.veljkomilkovic.com/Images/Oscilacije_clip_image007.jpg

Često se susrećemo sa kretanjem koje se zove oscilatorno kretanje.List na drvetu oscilira na drvetu pod dejstvom vjetra,klatno zidnog sata oscilira, klip benziskog motora kreće sa jednog kraja cilindra na drugi.Sva ta kretanja imaju zajedničku osobinu da su periodična tj. da se ponavljaju poslije određenog vremena.Vrijeme poslije kojeg  se kretanje ponovi zove se period T.

Osobenosti kretanja je što se tijelo periodično kreće po nekoj putanji naizmjenično u oba smjera.Ovo kretanje se zove osciliranje.

Oscilatorno kretanje nastaje zato što tijelo nastoji da zauzme položaj stabilne ravnoteže.

Vrijeme trajanje jedne oscilacije zove se period T.Tijelo dođe iz položaja A u položaj B za vrijeme T.

Broj oscilacija u jednoj sekundi je frekvencija f.

          f=1/T

Jedinica za frekvenciju je herc (Hz).

Veza između frekvencije i perioda data je relacijom:

         T=1/f

Udaljenost tijela od ravnoteže položaja je elongancija.Najveća udaljenost tijela od ravnotežnog položaja naziva se amplituda.Kod svih osciliranja može se uočiti da se javlja sila koja je orijentirana ka ravnotežnom položaju i vraća tijelo u ravnotežni položaj.U ravnotežnom položaju ova sila je jednaka nuli.Kada je veličina te sile proporcionalna udaljenosti od ravnotežnog položaja x,

         F=-kx

onda se osciliranje zove harmonijsko pri čemu je k  konstanta proporcionalnosti.Predznak „-„ stavljen je zato što elongaciju x mjerimo od ravnotežnog položaja , a sila F je usmjerena ka ravnotežnom položaju.Ovakvu vrstu osciliranja koje se odvija pod uticajem unutrašnje sile nazivamo slobodnim oscilacijama.

 Slobodne oscilacije (masa na oprugi)

slobodne oscilacije
slobodne oscilacije


Ako se amplituda u toku vremena ne mjenja onda su oscilacije neprigušene.Ako se amplituda u toku vremena smanjuje onda su oscilacije prigušene ( amortizovane ).

 Primjer neprigušenih oscilacija

 Prigušene oscilacije položaja klatna i brzine