Click here for Myspace Layouts
RAVNOMJERNO KRUŽNO KRETANJE - ** FIZIKA **

** FIZIKA **

Dobrodošli na moj blog

10.12.2009.

RAVNOMJERNO KRUŽNO KRETANJE

Ravnomjerno kružno kretanje je oblik kretanja pri kojem se intenzitet brzine ne mijenja,v=const. Tangencijalno ubrzanje je nula.
http://www.blogger.ba/photos/245452.jpg
Tangencijalno ubrzanje znači da je pri ravnomjernom kružnom kretanju materijalne tačke postoje samo normalne komponente ubrzanja i sile, pa sistem jednačina prelazi u jednu jednačinu:
                  F=m*a
koja određuje normalno (centripetalno ubrzanje).
 Kako je a=0 i F=0, a u jednadžbi se podudara sa ukupnim ubrzanjem, a sila F sa rezultujućom silom. Vektori a i F su usmjereni od materijalne tačke prema središtu kružnice. Koristeći relaciju, jednačina kretanja materijalne tačke koja se kreće ravnomjerno po krugu možemo napisati u obliku:

                 m(v2/r)=F
Kako normalno ubrzanje određuje promjenu pravca brzine materijalne tačke pri njenom kretanju po krugu, uloga sile F koja uzrokuje normalno ubrzanje, svodi se pri ravnomjerno kružnom kretanju na neprekidnu promjenu pravca brzine. Silu F koja je orijentisana prema središtu kružnice nazivamo centripetalna sila i označavamo je kao Fcp.
Centripetalna sila uzrokuje kretanje tijela mase m po kružnoj putanji. Centripetalna sila je funkcija tri parametra: mase, udaljenosti mase od središta kružne putanje r, i ugaone brzine obrtanja.

                               http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Angular_velocity.svg/180px-Angular_velocity.svg.png